• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

O projekcie

Projekt „OD TERAZ BĘDZIE TYLKO LEPIEJ - kompleksowa oferta szkoleniowa dla osób pozostających bez zatrudnienia”, realizowany w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy 80 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Osiągnięcie tego rezultatu będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych: eliminacji niskich kwalifikacji zawodowych osób objętych projektem, eliminacji barier motywacyjnych, eliminacji barier finansowych (bezpłatna oferta szkoleniowa, dodatek szkoleniowy), eliminacji barier komunikacyjnych (dostępność oferty projektu), eliminacji barier dotyczących płci i niepełnosprawności, eliminacji barier organizacyjnych (kompleksowość proponowanych szkoleń). Realizacja powyższych założeń będzie możliwa dzięki kompleksowym szkoleniom z zakresu nauki języków obcych (angielski, niemiecki), szkoleniom komputerowym, warsztatom ogólnorozwojowym i warsztatom aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualnym konsultacjom z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

W ramach projektu:

 • 60 osób zostanie objętych szkoleniami językowymi (angielski lub niemiecki) oraz dodatkowym pakietem szkoleń, na który składają się: warsztaty ogólnorozwojowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa i pośrednictwa pracy.
 • 20 osób zostanie objętych szkoleniami komputerowymi oraz dodatkowym pakietem szkoleń, na który składają się: warsztaty ogólnorozwojowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa i pośrednictwa pracy. Program kursu komputerowego obejmował będzie nw. zagadnienia:- podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  - użytkowanie komputerów,
  - przetwarzanie tekstów,
  - arkusze kalkulacyjne,
  - bazy danych,
  - grafika menedżerska i prezentacyjna,
  - przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Ponadto wszystkim uczestnikom szkoleń  zrefundowane zostaną koszty egzaminów uznawanych na arenie międzynarodowej:
- uczestnikom szkoleń językowych koszty egzaminu TELC (The European Language Certificates),
- uczestnikom szkoleń komputerowych koszt egzaminu ECDL Core (European Computer Driving Licence).

Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. W trakcie weekendowych warsztatów ogólnorozwojowych oraz weekendowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy zapewniamy też uczestnikom pełne wyżywienie.

Zwieńczeniem realizacji projektu będzie Konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną osiągnięte efekty, a uczestnikom wręczone zostaną certyfikaty ukończenia szkoleń i warsztatów oraz nagrody książkowe.