• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie - Grunt to kwalifikacje

Projekt ,,GRUNT TO KWALIFIKACJE - kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym’’, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu „GRUNT TO KWALIFIKACJE - kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym” jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym 80 rolnikom i domownikom poprzez wyposażenie ich w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.


W ramach projektu:

  • 30 osób zostanie objętych szkoleniem Prawne, księgowe i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W ramach tego bloku tematycznego jego uczestnicy zapoznani zostaną z kompleksową wiedzą dotyczącą otwarcia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Blok wzbogacony zostanie o szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego, zwieńczone międzynarodowym egzaminem językowym.  
  • 30 osób zostanie objętych szkoleniem Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy. Szkolenie zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy administracyjno-biurowej w szeroko rozumianym sektorze usług, np. związanym z obsługą ruchu turystycznego. W ramach tego bloku zrealizowany zostanie również kompleksowy kurs z zakresu obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office, zakończony międzynarodowym egzaminem komputerowym.
  • 20 osób zostanie objętych szkoleniem Przedstawiciel handlowy. W ramach bloku uczestnikom przekazana zostanie wiedza i umiejętności niezbędne w pracy handlowca. Szkolenie poszerzone będzie o część teoretyczną i praktyczną kursu prawa jazdy kat. B, zakończonego egzaminem państwowym.


Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdemu uczestnikowi przysługiwać będzie również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (tam i powrót).