• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Darmowe szkolenia dla rolników, ich domowników i osób prowadzących działalność rolniczą

Joanna Sapeta„Grunt to Kwalifikacje" - to nowy projekt kierowany do rolników przez Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne „PRYM". Dzięki szkoleniom organizowanym w jego ramach osoby pracujące w rolnictwie zyskają szansę na zatrudnienie poza sektorem rolniczym. W ramach projektu wsparciem szkoleniowym objętych zostanie 80 rolników i ich domowników, dla których przygotowano kurs dotyczący założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, szkolenie w zawodzie: profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy oraz Przedstawiciel handlowy. O szczegółach projektu oraz innych ofertach „PRYMU" dla rolników mówi jego lider JOANNA SAPETA

Na początek proszę o przedstawienie profilu i historii firmy.
Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne „PRYM" istnieje już na rynku blisko 10-lat. Powołane zostało do życia w celu realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą edukacją. Swoim klientom oferujemy zarówno szkolenia z zakresu nauki języków obcych (an-gielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) na kilku poziomach zaawansowania, jak i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, finansów czy prawa. Istotną sferą naszej działalności są również szkolenia informatyczne: obsługa komputera, pakiet biurowy MS Office, obsługa Internetu. Organizujemy również, cieszące się sporym zainteresowaniem, warsztaty rozwoju kompetencji osobistych. Ich tematyka oscyluje wokół modnych ostatnio zagadnień z zakresu zarządzania swoim czasem, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, motywowania do zmiany, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Przed szkoleniem przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb szkoleniowych, która pozwala na dopasowanie programu, formy prowadzenia zajęć do oczekiwań Klienta. Dzięki temu, szkolenia przebiegają w atmosferze zaangażowania, gwarantującej wysoką efektywność.
Wartością naszej firmy są ludzie. Współpracujemy z licznym gronem fachowców, specjalistów z różnych dziedzin. Nasi eksperci, konsultanci i trenerzy doskonale łączą teorię z praktycznym podejściem do problemów. Dzięki wspólnej wiedzy, doświadczeniu, wysokiej etyce stanowimy twórczy zespół.

 

Z jakim projektem teraz wchodzicie na rynek?
logo-grunt-to-kwalifikacje_pW lipcu rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „GRUNT TO KWALIFIKACJE - kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające zatrudnienie poza sektorem rolniczym". Jest on skierowany do 80 rolników, ich rodzin oraz generalnie osób prowadzących działalność rolniczą. Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, co ma niebagatelne znaczenie dla jego uczestników, gdyż wszelkie działania w nim proponowane są bezpłatne. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego, posiadający status rolnika bądź domownika. Mówiąc o rolniku czy domowniku, mamy na myśli osoby ubezpieczone w popularnym KRUS-ie czyli Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 
Dlaczego realizacja projektu na tym terenie, co Was do tego skłoniło?
Sprawy rolnictwa pozostają trochę w cieniu problemów przemysłu ciężkiego np. górnictwa czy hutnictwa. A problemów tych jest niemało: rozdrobnienie gospodarstw rolnych, niska wydajność produkcji, niska konkurencyjność i dochodowość czy bezrobocie ukryte. Jako, że zdecydowaną większość obszaru powiatów objętych projektem (przypomnę: myszkowski, kłobucki, częstochowski) stanowią tereny wiejskie, właśnie na tych terenach postanowiliśmy skoncentrować nasze działania.


Co chcecie zaproponować rolnikom w ramach tego projektu?
W ramach projektu „Grunt to kwalifikacje", chcemy objąć wsparciem szkoleniowym 80 rolników i ich domowników w ramach trzech bloków szkoleniowych.
- Prawne, księgowe i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (3 grupy po 10 osób)
- Profesjonalny pracownik admi-nistracyjno-biurowy (3 grupy po 10 osób)
- Przedstawiciel handlowy (2 grupy po 10 osób)


Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych bloków szkoleniowych?
Pomysł na szkolenia z zakresu agroturystyki nie wziął się znikąd i wiąże się nierozerwalnie z walorami krajobrazowo-turystycznymi tych ziem. Jesteśmy na Jurze, której coraz mocniejsza promocja zaczyna przynosić konkretne rezultaty- zaczyna tu przyjeżdżać coraz więcej turystów, dla których zabezpieczyć trzeba bazę wypoczynkowo-noclegową. Są to po części mieszkańcy miast, którzy pobyt w urokliwym miejscu pragną urozmaicić sobie dodatkowymi atrakcjami, jak przejażdżka konna, grzybobranie, czasem nawet pomoc w żniwach. Rośnie więc zapotrzebowanie na tego typu działalność, która stanowi swego rodzaju szansę dla mieszkańców tego regionu. Szansę na zerwanie z tradycyjnym i często niedochodowym rolnictwem na rzecz otworzenia własnej działalności z mnóstwem pomysłów na jej prowadzenie. Chcemy w tym pomóc wszystkim zainteresowanym, wyposażając ich niejako w komplek-sową wiedzę dotyczącą otwarcia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Będzie to wiedza z zakresu prawa, finansów czy administracji takim przedsięwzięciem.
Kolejną naszą propozycją jest „Profesjonalny pracownik admini-stracyjno-biurowy". Szkolenie to zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy administracyjno-biurowej w szeroko rozumianym sektorze usług, np. związanym z obsługą ruchu turystycznego. Na tym terenie rozbudowywać zaczyna się baza turystyczno-noclegowa, powstają hotele, domy wypoczynkowe, schroniska. Być może dzięki naszemu projektowi powstaną kolejne gospodarstwa agroturystyczne. Wpływ na to ma zarówno potencjał turystyczny, ale i silnie pielgrzymkowy charakteru tego regionu. A rozbudowująca się baza turystyczna to przecież potencjalne miejsca pracy dla pracowników administracji.
Nieco odmienną propozycją, jest objęcie 20 osób blokiem szkoleniowym z zakresu przedstawicielstwa handlowego. Tym osobom proponujemy mocno rozbudowany cykl szkoleń niezbędnych w pracy handlowca. Będą to zajęcia z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania czasem, umiejętności negocjacyjnych. Po takim kursie będzie się solidnie przygotowanym do podjęcia pracy w handlu, sprzedaży bezpośredniej czy marketingu.


Jakie dodatkowe kwalifikacje można nabyć w ramach tych szkoleń?
Są to głównie certyfikaty uznawane na europejskich rynkach pracy, np. blok szkoleniowy „Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy" wzbogacony zostanie 100-godzinnym kursem obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office, który zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Egzamin ten sprawdza podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy, a jego pozytywne zaliczenie znacznie zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia.
Moduł szkoleniowy z zakresu agroturystyki wzbogacony zostanie o 80-godzinne szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego, zakończone międzynarodowym egzaminem językowym TOEIC. Szkolenie językowe pomóc ma w pozyskiwaniu oraz komunikacji z coraz liczniejszą grupą turystów zagranicznych odwiedzających ten region.
Kolejny blok tematyczny natomiast, tj. „Przedstawiciel handlowy" poszerzony będzie o część teoretyczną i praktyczną kursu prawa jazdy kat. B. Sfinansujemy również po jednym podejściu do części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.


O czym każdy z zainteresowanych powinien wiedzieć chcąc przystąpić do projektu?
Bardzo istotne jest to, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy być rolnikiem lub domownikiem ubezpieczonym w KRUS. Należy dodać, iż każdy z uczestników szkolenia otrzyma bezpłatnie komplet pomocy dydaktycznych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdemu uczestnikowi przysługiwał będzie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (w obie strony).


Zapisy już trwają. Zainteresowanych zapraszamy do naszego biura mieszczącego się w Myszkowie, DOM RZEMIOSŁA przy ul. Kościuszki 97, w dniach od poniedziałku do wtorku, w godz. 10.3017.00 oraz środa - czwartek w godz. 8.30-15.00 . Szczegółowe informacje udzielane są pod nr. tel. 34 313 03 69 i na stronie www.cseprym.pl.


Artykuł ukazał się pierwotnie:
„Gazeta Myszkowska” z dnia 27 sierpnia 2010r. oraz 10 września 2010r.