• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Projekt „TWARDO STĄPAM PO RYNKU PRACY – kompleksowa oferta szkoleniowa dla osób pozostających bez zatrudnienia”, realizowany w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia grupy 240 osób pozostających bez zatrudnienia. Osiągnięcie tego rezultatu będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych: eliminacji niskich kwalifikacji zawodowych osób objętych projektem, eliminacji barier motywacyjnych, eliminacji barier finansowych (bezpłatna oferta szkoleniowa, dodatek szkoleniowy), eliminacji barier komunikacyjnych (dostępność oferty projektu), eliminacji barier dotyczących płci i niepełnosprawności, eliminacji barier organizacyjnych (kompleksowość proponowanych szkoleń).


W ramach projektu:

 • 210 osób (3 edycje po 70 osób) zostanie objętych szkoleniami językowymi (angielski lub niemiecki) i dodatkowym pakietem szkoleń, na który składają się: warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 • 30 osób (3 edycje po 10 osób) zostanie objętych szkoleniami komputerowymi i dodatkowym pakietem szkoleń, na który składają się: warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa i pośrednictwa pracy. Program kursu komputerowego obejmował będzie nw. zagadnienia:
  - podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  - użytkowanie komputerów,
  - przetwarzanie tekstów,
  - arkusze kalkulacyjne.

Ponadto wszystkim uczestnikom szkoleń  zrefundowane zostaną koszty egzaminów uznawanych na arenie międzynarodowej:

 • uczestnikom szkoleń językowych koszty egzaminu TOEIC Bridge, TOEIC L&R (Test of English for International Communication) lub TELC (The European Language Certificates),
 • uczestnikom szkoleń komputerowych koszt egzaminu ECDL Start (European Computer Driving Licence).

Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. W trakcie weekendowych warsztatów rozwoju osobistego oraz weekendowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy zapewniamy też uczestnikom pełne wyżywienie. Ponadto każdemu uczestnikowi szkoleń przysługiwać będzie dodatek szkoleniowy w wysokości 4,00 zł brutto / godzinę lekcyjna szkoleń.