• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „NIE TYLKO ZBOŻE ZAPEŁNIA TRZOS - nowe kwalifikacje szansą podjęcia zatrudnienia w branży pozarolniczej" realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym bądź rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 60 rolnikom i domownikom poprzez wyposażenie ich w nowe umiejętności i odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu realizowane będą dwa bloki szkoleniowe:

Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego" – obejmie on 36 osób, które zostaną zapoznane z zagadnieniami niezbędnymi do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego. W ramach bloku zrealizowany będzie kurs prawa jazdy kategorii C oraz szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego dla kierowców, zakończone egzaminem międzynarodowym TOEiC. Dodatkowo 12 uczestniczek/ów bloku szkoleniowego, którzy jako pierwsi zdobędą prawo jazdy kat. C, objęci zostaną szkoleniem przygotowujących do samodzielnego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR podstawowy i specjalistyczny). Ponadto zakładamy, iż osoby, które przy pierwszym podejściu do egzaminu państwowego nie zdobędą uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, objęte zostaną 6h doradztwem zawodowym.

Wykwalifikowany operator koparko-ładowarki" – obejmie on 24 osoby, które zostaną zapoznane z zagadnieniami niezbędnymi do podjęcia pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki. W ramach bloku realizowany będzie kurs operatora koparko – ładowarki, szkolenie z zakresu języka angielskiego zakończone egzaminem międzynarodowym TOEiC oraz kurs organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zakładamy, iż osoby, które przy pierwszym podejściu do egzaminu państwowego nie zdobędą uprawnień operatora koparko-ładowarki, objęte zostaną 6h doradztwem zawodowym.

Każda uczestniczka/każdy uczestnik projektu otrzyma komplet podręczników i materiałów dydaktycznych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkową formą wsparcia będzie możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.