• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „POKIERUJ SWOIM LOSEM – kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla osób pozostających bez zatrudnienia z terenów powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego" realizowany w ramach Priorytetu VI Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego poprzez wyposażenie ich w nowe kwalifikacje oraz umiejętności.

W ramach projektu realizowane będą dwa bloki szkoleniowe:

Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego

W ramach bloku zrealizowany będzie kurs prawa jazdy kategorii C dla 36 osób, które zakwalifikują się do projektu. Program kursu będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Uzupełnieniem kursu będą moduły branżowe z zakresu prawa pracy, prawa o ruchu drogowym, psychologii i etyki prowadzenia pojazdu oraz jazdy ekonomicznej, mające na celu przybliżyć aspekty bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonywania zawodu kierowcy.

Kurs wzbogacony zostanie nauką języka angielskiego z naciskiem na praktyczne wykorzystanie języka przez zawodowego kierowcę.

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy

W ramach bloku zrealizowane zostaną szkolenia pozwalające zdobyć umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w charakterze pracownika biurowego w szeroko rozumianym sektorze administracji czy usług.

Wśród oferowanych szkoleń znajdą się m.in.: podstawa obsługi komputera i pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych, wybrane zagadnienia z prawa pracy i prawa administracyjnego, ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych, kontakt z klientem i efektywna komunikacja.

Każda z Uczestniczek/każdy z Uczestników Projektu objęty zostanie doradztwem zawodowym umożliwiającym określenie ścieżki rozwoju zawodowego, warsztatami aktywnego poszukiwania pracy i warsztatami rozwoju osobistego.

Udział w każdej z powyżej wymienionych form wsparcia jest bezpłatny.

Ponadto wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniach zrefundowane zostaną koszty egzaminów uznawanych na arenie międzynarodowej:

  • Uczestniczkom/Uczestnikom szkoleń językowych koszty egzaminu TOEIC (Test of English for International Communication)
  • Uczestniczkom/Uczestnikom szkoleń komputerowych koszt egzaminu ECDL Start (European Computer Driving Licence).
  • Uczestniczkom/Uczestnikom kursu prawa jazdy kategorii C koszt egzaminu państwowego (część teoretyczna i praktyczna).

Dodatkowo każda z Uczestniczek/ każdy z Uczestników Projektu otrzyma bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych, zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłacone zostanie mu stypendium.

W trakcie weekendowych warsztatów rozwoju osobistego oraz weekendowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy zapewniamy też uczestnikom pełne wyżywienie.