• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „DECYZJA W TWOICH RĘKACH - kompleksowe szkolenia podnoszące kwalifikacje osób, które ukończyły 50 rok życia i/lub osób z wykształceniem co najwyżej średnim" realizowany w ramach poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie umiejętności do wymogów rynku osób fizycznych: pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), będących w wieku 50+ i/lub posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, poprzez objęcie ich w okresie wsparciem z zakresu nauki języka angielskiego, prowadzącym do osiągnięcia pełnego poziomu kompetencji językowych (A/B).

Projektem zostanie objętych 216 osób. Zaplanowano utworzenie osiemnastu grup na trzech poziomach znajomości języka angielskiego: A1+A2 (osiem grup), A2 (dziewięć grup), B1+B2 (jedna grupa). Zajęcia prowadzone będą w grupach 12-osobowych, w systemie 2 spotkań w tygodniu po 3h lekcyjne, w godzinach popołudniowych. Uczestniczki/-y grup na poziomie A1+A2 zrealizują 240h lekcyjnych szkolenia, zaś uczestniczki/-y grup na poziomie A2 -120h lekcyjnych szkolenia, co umożliwi im osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji językowych A (poziom podstawowy). Uczestniczki/-y grup na poziomie B1+B2 zrealizują 240h lekcyjnych szkolenia, co umożliwi im osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji językowych B (poziom samodzielności). Oba zakładane poziomy (A, B) zgodne są z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie obowiązkowym egzaminem międzynarodowym TOEIC Listening & Reading.

Każda uczestniczka/każdy uczestnik projektu otrzyma komplet podręczników i materiałów dydaktycznych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.