• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „KOMPETENCJE XXI WIEKU – regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności 1200 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji w zakresie ICT oraz języków obcych w okresie od 01.08.2016 r. do 31.10.2019 r. wśród mieszkańców woj. Śląskiego, szczególnie powyżej 50 r. ż. oraz o niskich kwalifikacjach.

Realizacja niniejszego projektu poprzez organizację wsparcia szkoleniowego w każdym z subregionów województwa śląskiego pozwoli na wzrost kwalifikacji jak największej rzeszy mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i kompetencje językowe i cyfrowe. Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń i kursów z zakresu nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności i kompetencji w zakresie TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych, kończących się walidacją (programem formalnej oceny) i certyfikacją kompetencji. W przypadku szkoleń ICT będą to egzaminy i certyfikaty, natomiast w przypadku języków obcych międzynarodowe certyfikaty kompetencji językowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 4 911 628,91 zł, wartość dofinansowania: 4 174 884,57 zł, wkład własny Beneficjenta: 736 744,34 zł

W związku, iż Beneficjent jest zobowiązany do realizacji określonych celów założonych w Projekcie oraz trzymania się wskazanych we Wniosków wskaźników, informujemy, że z uwagi na wyczerpanie miejsc osoby z poziomem wykształcenia wyższym niż ISCED 3 nie będą przyjmowane do Projektu.

W związku, z dużym zainteresowaniem kursami języka angielskiego, informujemy, że skończyły nam się miesca na język angielski, pozostały jednynie na kurs języka niemieckiego i francuskiego. W związku z tym wystosowaliśmy prośbę do Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowych grup języka angielskiego. W momencie otrzymania odpowiedzi od WUP w Katowicach, niezwłocznie poinformujemy Państwa o niej na naszej stronie internetowej.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ale robimy wszystko co w naszej mocy, aby uzyskać zgodę na utworzenie nowych grup języka angielskiego.