• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt pt:„FABRYKA FACHOWCÓW-program rozwoju kwalifikacji osób młodych” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie przez 100 niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy mieszkańców województwa śląskiego w wieku 18-29 lat, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, statusu pracujących lub kształcących się poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w okresie od 02 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Projekt zakłada podmiotowy i czynny udział osoby młodej w ustaleniu realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Każdy uczestnik w ramach projektu skorzysta m.in. z identyfikacji potrzeb, szkolenia oraz stażu, doradztwa indywidualnego, treningu motywacyjnego oraz wsparcia psychologicznego jak również pośrednictwa pracy przez cały okres realizacji projektu. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem świadectw kwalifikacji.Realizacja zaplanowanych form wsparcia pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości ofert zatrudnienia lub kształcenia oraz zmieni sytuację osób młodych na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.