• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Projekt „DROGA WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU – kompleksowy program specjalistycznych szkoleń transportowych i językowych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla działania 11.3 dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Głównym celem projektu jest nabycie przez 100 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych i językowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje, w okresie od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r.

Realizacja zaplanowanych w projekcie kursów, przygotowujących ich absolwentów do wykonywania pracy kierowcy zawodowego, przyczyni się do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Powyższe zostanie osiągnięte poprzez zaoferowanie uczestnikom dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego i dostosowane oferty edukacyjnej do bieżących potrzeb pracodawców. Wsparcie w ramach projektu jest kompleksowe i przyczyni się do uzyskania potwierdzonych i uznawanych kwalifikacji, a tym samym poprawy sytuacji osób dorosłych na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 1 779 444,00 zł, wartość dofinansowania: 1 601 499,60 zł, wkład własny Beneficjenta 177 944,40 zł.

 

dofinansowanie szkolen prym

Menu projektu